Referenties

Een overzicht van onze referenties

Verbetering liquide positie

Door het aanpassen van processen en werkwijzen is de foutmarge van declaraties bij een van onze relaties met ruim 80% afgenomen. Het gevolg is een verbeterde liquide positie.

Verbetering structuur organisatie

Bij een van onze relaties is een verbeterde structuur ingevoerd. Door het anders opzetten van de communicatie door een gedegen communicatieplan is de vergadertijd met 60% afgenomen. In mandagen betekent dit een structurele besparing van meer dan één manjaar.

Optimaliseren productielijnen

Door het anders inrichten van de productielijn van een organisatie is een geplande investering van ruim € 1.000.000,– niet nodig gebleken. Door de nieuwe inrichting is tevens een flexibele productiecapaciteit ontstaan, waardoor in piektijden overwerk niet meer nodig bleek te zijn. De besparing op jaarbasis is ruim € 80.000,–.

Besparing energieverbruik

Bij een van onze relaties is een onderzoek naar het energieverbruik uitgevoerd. De aanbevelingen uit de rapportage hebben geleid tot een structurele besparing van 25% op de energiekosten.

Verbeteren werkinstructies

Door anders om te gaan met werkinstructies is het voor een van onze relaties mogelijk geworden om werkzaamheden efficiënter en door lager opgeleid personeel uit te voeren. Dit heeft een structurele besparing van 15% op de loonkosten opgeleverd.

Reductie papierverbruik

Bij diverse relaties zijn dusdanige maatregelen geïmplementeerd dat het papierverbruik drastisch is afgenomen. De kostenbesparing is per medewerker per jaar gemiddeld € 95,– gebleken.

Medewerkerstevredenheid

Bij een organisatie is structureel gewerkt aan de verbetering van de medewerkerstevredenheid. Dit heeft tot gevolg gehad dat het verlooppercentage drastisch is afgenomen, het kortverzuim percentage is afgenomen en de productiviteit met 17% is gestegen.

Wagenparkbeheer

Door kritisch te kijken naar het wagenpark van een organisatie is een jaarlijkse besparing van € 720,– per auto bereikt, bij gelijkblijvende reiskilometers. Het anders inrichten van werkprocessen heeft een verdere besparing van ruim 25% op de brandstofkosten tot gevolg gehad.

Toepassing methode MVO Groeikeurmerk®

Door toepassing van deze methodiek is een continue verbeterslag in gang gezet. Processen zijn vereenvoudigd en meetbaar geworden. De organisatie bereikt haar doelstellingen op een effectievere en efficiëntere wijze, dat een verbetering van het rendement tot gevolg heeft.

Begeleiding management teams

Door het begeleiden van diverse MT’s zijn snellere beslissingstrajecten gerealiseerd; de betrokkenheid en motivatie van MT leden is verhoogd en het tijdsbeslag van vergaderingen verkort. Dit heeft bij diverse organisaties geresulteerd in verhoging van de concurrentiekracht en verhoging van de medewerkertevredenheid.

Klik hier om naar de vorige pagina te gaan.