Verbeteren

Activiteiten verbetertrajecten

Om uw ambities structuur te geven, voeren wij de volgende activiteiten uit:
Inventariseren doelstellingen
Verbeteren processen
Procesbeschrijving
Inventariseren competenties en middelen
Opstellen bedrijfsplan
Periodieke ondersteuning

Inventariseren doelstellingen

We gaan terug naar de kern van uw organisatie. Wat zijn uw ambities en waar gaan u en uw personeel voor. Welke sterke punten heeft uw organisatie om de marktkansen te pakken en de dreigingen in de markt te lijf te gaan. Welke minder sterke punten van uw organisatie kunt u verbeteren en hoe.

Verbeteren processen

In een organisatie is het noodzakelijk dat afspraken gemaakt worden over wie wat doet en wanneer. Dit zonder de inzet van uw medewerkers in een keurslijf te wringen. Zij weten zelf het beste hoe zij hun taak moeten uitvoeren. Hier was hun opleiding op gericht en hier heeft u ze voor in dienst genomen.

Procesbeschrijving

Ja, maar dan zonder allerlei detailinstructies die de creativiteit, en daardoor de motivatie, van uw medewerkers teniet doet. Tijdens het ontwerpen van de processen is onze focus erop gericht de effectiviteit en de efficiëntie van uw organisatie te verhogen.

Inventariseren competenties en middelen

Het belangrijkste kapitaal van uw organisatie is, hoewel dit niet op de balans tot uitdrukking komt, uw personeel. Wij zorgen ervoor dat voor iedere functie in uw organisatie een adequaat functieprofiel aanwezig is. Voor de medewerkers wordt een analyse gemaakt om te onderzoeken welke opleidingen en trainingen zij nodig hebben om te passen binnen deze functieprofielen.
Verder zorgen wij ervoor dat u weet welke bedrijfsmiddelen essentieel zijn om uw doelstellingen te bereiken, zodat een onderbouwd investeringsplan opgesteld wordt.

Opstellen bedrijfsplan

De voorgaande stappen worden samengevat in een bedrijfsplan. Een marketingplan, een financieringsplan en een meerjarenplan maken deel uit van dit bedrijfsplan.
Ook wordt ervoor gezorgd dat een budget onderdeel wordt van het bedrijfsplan. Hierin worden de doelstellingen van uw organisatie vertaald in financiële doelstellingen. Het budget wordt voorzien van kengetallen welke de basis vormen voor een in te richten dashboard.
Een verbeterplan maakt integraal onderdeel uit van het jaarplan. Hierin staat welke verbeteringen de organisatie jaarlijks wil realiseren.

Periodieke ondersteuning

Omdat continu verbeteren geen eenmalige actie is, kunt u bij ons een onderhoudscontract afsluiten voor periodieke ondersteuning. In dit contract wordt vastgelegd hoe vaak per jaar wij u ondersteunen bij het vormgeven van uw traject. Op deze momenten worden ook interne audits gehouden om te analyseren wat de voortgang van de actiepunten is en welke additionele actiepunten er zijn ontstaan.

Klik hier om naar de vorige pagina te gaan.